Hướng dẫn tạo scroll fullpage

Thêm đoạn mã sau vào header


<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/fullPage.js/3.1.2/fullpage.min.css">
<style>
    @media only screen and (max-width: 600px) {
      .fullpage {
        display: none;
      }
    }
  </style>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>

Thêm đoạn mã sau vào footer

<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/fullPage.js/3.1.2/fullpage.min.js"></script>
<script>
  if (!/Android|webOS|iPhone|iPad|iPod|BlackBerry|IEMobile|Opera Mini/i.test(navigator.userAgent)) {
    new fullpage('.fullpage', {
      autoScrolling: true,
      navigation: true,
      navigationPosition: 'right',
      anchors: ['chao-mung', 'tong-quan','vi-tri', 'trai-nghiem','nha-mau', 'mat-bang-tien-tich', 'tien-ich', 'ly-do-so-huu', 'dang-ky',],
     	navigationTooltips: ['Chào mừng','Tổng quan','Vị trí','Trải nghiệm','Nhà mẫu','Mặt bằng tiện ích','Tiện ích','Lý do sở hữu','Đăng ký' ,],
    		showActiveTooltip: true,
    	menu: '#menu',
    	loopTop: true,
    	loopBottom: true,
        // thêm đoạn mã dưới đây để xử lý xung đột nếu bạn dùng Aos animation
		onLeave: function(){
			jQuery('.section [data-aos]').removeClass("aos-animate");
			},
		    onSlideLeave: function(){
			jQuery('.slide [data-aos]').removeClass("aos-animate");
			},
			afterSlideLoad: function(){
			jQuery('.slide.active [data-aos]').addClass("aos-animate");
			},
		    afterLoad: function(){
			jQuery('.section.active [data-aos]').addClass("aos-animate");
			}
		 });
		},
</script>
Chat zalo
Chat whatapp
Liên hệ chúng tôi