Mẫu form CTF7

  
  <div class="col-lg-12 contact-f">
  <div class="form-group">
  [text* your-name id:contact-name class:form-cont placeholder "Full name*"]
  </div>
  <div class="form-group">
  [tel* your-tel id:contact-phone class:form-cont placeholder "Phone number*"]
  </div>
  <div class="form-group">
  [email* your-email id:contact-email class:form-cont placeholder "Email*"]
  </div>
  <div class="form-group">
  [text* your-company id:contact-subject class:form-cont placeholder "Company*"]
  </div>
  <div class="form-group">
  [select* menu id:contact-menu "I am interested in?*" "select 1" "select 2" class:form-cont ]
  </div>
  <div class="form-group">
  [textarea* your-message id:contact-message class:form-cont rows:5 placeholder "Message*"]
  </div>
  <div class="form-group">
  [submit class:btn class:btn-primary class:btn-lg "Send Message"]
  </div>
  </div>
  <style>
  .contact-f {
  background: #2196f3;
  padding: 30px;
  border-radius: 10px;
  }
  .form-cont {
  background: none !important;
  border: none !important;
  box-shadow: none !important;
  border-bottom: solid 2px #fff !important;
  color: #fff !important;
  padding:0px !important;
  }
  ::-webkit-input-placeholder {
  color: #fff !important;
  }
  input.wpcf7-form-control.has-spinner.wpcf7-submit.btn.btn-primary.btn-lg {
  background: #fff !important;
  color: blue;
  padding: 10px 30px;
  border-radius: 10px;
  }
  </style>
  
  

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *